فیلتر پوستر مسابقات
تنظیم مجدد
تنظیم مجدد
روبوکاپ

پوستر تیم GRAPES در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: GRAPES
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر خط (Rescue Line)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Remember در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Remember
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر ماز (Rescue Maze)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Tamagawa Academy در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Tamagawa Academy
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر ماز (Rescue Maze)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Delta در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Delta
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر ماز (Rescue Maze)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم N.E.R.D در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: N.E.R.D
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر ماز (Rescue Maze)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Skoleska knjiga در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Skoleska knjiga
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر خط (Rescue Line)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم SchnellSchnell در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: SchnellSchnell
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر خط (Rescue Line)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Polarity در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Polarity
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم B.ROBOTS در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: B.ROBOTS
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر ماز (Rescue Maze)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم TOP CLASS در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: TOP CLASS
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر خط (Rescue Line)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم CROATIA در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: CROATIA
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر ماز (Rescue Maze)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Shinobi در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Shinobi
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Light)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Bodenseeadler در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: RAINFOREST
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Light)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم RAINFOREST در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: RAINFOREST
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم FC BLUM در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: FC BLUM
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم MEGAHERTZ در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: MEGAHERTZ
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Quardo در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Quardo
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Light)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: -
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم ROBO TICUS در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: ROBO TICUS
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم Redhood در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: Redhood
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم TPA-TOA WITTHAYA در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: TPA-TOA WITTHAYA
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر خط (Rescue Line)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم pashmam در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: team pashmam
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات جنگجو هوشمند (Cliff Hanger)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم فرزانگان 2 در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: فرزانگان 2
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Light)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم epsilon 6 در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: epsilon 6
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Open)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: --
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات فوتبالیست (Soccer Light)
دانلود پوستر
روبوکاپ

پوستر تیم پیشنام در مسابقات روبوکاپ تایلند 2022

تیم: پیشنام
محل مسابقه: تایلند، بانکوک
لیگ: ربات امدادگر خط (Rescue Line)
دانلود پوستر
ایران اپن

پوستر تیم پیشنام در مسابقات رباتیک ایران اپن 2022

تیم: پیشنام
محل مسابقه: ایران، تهران
لیگ: ربات امدادگر ماز (Rescue Maze)
دانلود پوستر

دانلود

جهت نمایش لینک دانلود فیلدهای درخواستی را پر کنید.